Regulamin

1.       Niniejszy regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oraz gwarancji oferowanych przez firmę PPHU ARTIMEX Artur Jakubowski z siedzibą w Kaliszu, ul. Ks. Sieradzana 7 i adresem rejestrowym firmy: Kalisz, Pawłówek 62g.  Zgodnie z art.384 Kodeksu Cywilnego regulamin jest częścią umowy zawartej między firmą PPHU  Artimex i kupującym.
 

2.       Kupujący składa zamówienie w firmie PPHU Artimex za pośrednictwem telefonu, faxu, internetowo lub osobiście. W przypadku jeśli zakupiony towar dostarczany jest przez firmę PPHU Artimex lub firmę spedycyjną na adres wskazany przez kupującego, kupujący zobowiązany jest do zapewnienia żeby we wskazanym miejscu towar został odebrany przez upoważnioną osobę.
 

3.       Gwarancja:

3.1.  Niniejszy regulamin stosownie do treści art. 558 Kodeksu Cywilnego wyłącza odpowiedzialność firmy PPHU Artimex z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów.

3.2.  Gwarancja na wkłady udzielana jest na okres: atramentowe 10 miesięcy, a laserowe 24 miesiące. Ujawnione w tym czasie wady produktów usuwane będą bezpłatnie.

3.3.  W wyjątkowych przypadkach klient będzie zobowiązany przedstawić dowód zakupu.

3.4.  W przypadku wad produktu uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie drukarki producent gwarantuje naprawę wadliwego towaru (w przypadku drobnych usterek typu brak kontaktu elektrycznego, nie zdjęta taśma zabezpieczająca, pęknięta klapka itp.), wymianę, ewentualnie zwrot kosztów zakupu (wystawienie faktury korygującej) z przyczyny braku możliwości zrealizowania reklamacji. (Czas oczekiwania na fakturę korygującą wynosi do 21dni roboczych).

3.5.  Zwrot towaru jest możliwy tylko po konsultacji z opiekunem handlowym kupującego, który wyrazi  zgodę na takie rozwiązanie.  

3.6.  Nie wystawiamy faktur korygujących na produkty uznawane za popularne.

3.7.  Jeżeli zwrot towaru na fakturę korygującą znacząco zmieni pierwotną wartość faktury (tj. sprawi, że wysyłka pierwotnie uznana za darmową będzie bezpodstawna) zostanie doliczony koszt wysyłki.

3.8.  Wada zakupionego towaru powinna być zgłoszona sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia. W przypadku zgłoszenia wady towaru po upływie wyżej wskazanego terminu kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

3.9.  Klient może zgłaszać problemy techniczne bezpośrednio do serwisu firmy PPHU Artimex pod nr telefonu 513 085 453 lub e-mail artimex-serwis@wp.pl
 

4.       Wysyłka reklamowanych produktów:

4.1.  Reklamowany towar nabywca przesyła na własny koszt na adres:  ul. Ks. Sieradzana 7,  62-800 Kalisz. (Adres: Artimex – Pawłówek 62g jest tylko adresem rejestrowym firmy i przesyłki wysłane na ten adres nie będą odbierane).

4.2.  Nabywca może upoważnić osobę pośrednią (np. klienta ostatecznego) do przesłania towaru reklamacyjnego. Obligatoryjnie należy dołączyć do paczki informację z nazwą firmy, która jest klientem firmy PPHU Artimex.

4.3. Produkty zgłoszone do reklamacji powinny być zabezpieczone, zapakowane w opakowania fabryczne lub zastępcze w sposób wykluczający wątpliwość czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika czy w czasie transportu.

4.4. Wady produktu powstałe w skutek złego zabezpieczenia (połamane elementy, rozsypany toner lub takie, które  w skutek złego zabezpieczenia zostały zabrudzone przez rozsypany wkład) mogą wydłużyć czas rozpatrywania reklamacji lub też spowodować odesłanie wszystkich reklamowanych produktów do nadawcy w celu oczyszczenia ich.

4.5.  Przesyłka z reklamowanymi produktami powinna zawierać wykaz produktów z opisem usterki  (poprawnie wypełniony protokół reklamacyjny):

 

4.5.1.        Jeżeli występuje brak komunikacji wkładu z drukarką w wyjątkowych przypadkach wymagamy podania modelu drukarki oraz kodu błędu i komunikatu wyświetlanego na drukarce.

4.5.2.        W przypadku wad wydruku prosimy o dołączenie przynajmniej dwóch wydruków testowych,  najlepiej obrazujących problem (dotyczy bębnów i tonerów do drukarek i kserokopiarek laserowych).  
 

4.6. Produkty muszą posiadać etykiety producenta identyfikujące nasze produkty tonery i tusze.

 

Wszystkie etykiety zawierają zmienny numer dostawy, który pozwala na identyfikację naszych produktów.

Nie wyrażamy zgody na odklejanie tych oznaczeń. Zerwanie naklejek oznacza utratę gwarancji na produkt.

5.       Czas rozpatrzenia reklamacji:

5.1. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia przesyłki.

5.2.  Jeżeli reklamacja jest pozytywnie rozpatrzona (wkłady zostały przez nas naprawione, wymienione na nowe lub została wystawiona faktura korygująca) firma PPHU Artimex odsyła produkty na swój koszt.

5.3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od firmy PPHU Artimex zachowanie terminu 14-dniowego jest niemożliwe, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji.

6.       Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

6.1. Gwarancja nie przysługuje kupującemu, jeżeli w dacie zgłoszenia wady towaru zalega z płatnością towarów w firmie PPHU Artimex za okres powyżej 20dni od daty płatności.
Gwarancja może zostać przywrócona, jeżeli w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady towarów w ramach gwarancji kupujący ureguluje przeterminowane zaległości. W takiej sytuacji terminy rozpatrywania gwarancji biegną od dnia uregulowania przeterminowanych płatności.

6.2. Gwarancja nie będzie respektowana jeżeli produkty nie będą odpowiednio przechowywane i eksploatowane wg zaleceń producenta urządzenia. Produkty należy chronić przed działaniem światła i promieni słonecznych, chronić przed wilgocią, a także wpływem wysokich i niskich temperatur. Produkty należy przechowywać i użytkować z dala od urządzeń grzewczych.

6.3. Gwarancja nie obejmuje produktów, których okres ważności minął. Okres ważności liczony jest od daty zakupu.

6.4. Produktów w których stwierdzono: naruszone plomby, brak naklejek z oznaczeniami (pkt. 4.6.) ślady ingerencji osób nieuprawnionych, próby napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za uprawnione gwarant uznaje serwis PPHU Artimex).

6.5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowej instalacji tonera lub wkładu atramentowego.

6.6.  Zużycie wynikające z eksploatacji towaru na poziomie:

6.6.1.        Tonery 65-70% (w zależności czy toner posiada komorę na zużyty proszek) lub większym stopniu

6.6.2.        Wkłady atramentowe zużycie ponad 50%.

6.7.  Wkładów atramentowych z uszkodzeniem mechanicznym (zdjęcie) oraz w przypadku wkładów kolorowych z zaklejoną głowicą drukującą.

 

7.       W przypadku jeśli zgłoszone wady towarów zostaną w całości rozpatrzone negatywnie lub też jeśli gwarancja nie przysługuje z przyczyn wskazanych w pkt. 3, 4 i 6 Regulaminu reklamowany towar zostanie odesłany kupującemu na jego koszt po uprzednim ustaleniu drogą elektroniczną lub telefoniczną sposobu odebrania towaru. Reklamowany towar zostanie odesłany kupującemu przez firmę spedycyjną wybraną przez firmę PPHU Artimex,  a koszt przesyłki winien zostać zwrócony firmie PPHU Artimex w terminie 7dni od daty odbioru towaru przez kupującego.

8.       Na prośbę klienta firma Artimex może wystawić opinię reklamacyjną na dany produkt uwzględniając zużycie proszku – waga pełnego i  pustego tonera, procentowe zużycie proszku, ilość proszku w komorze podającej i zbierającej –śmietnik, itd.

9.       Zwrot towaru:

9.1. Produkty podlegają zwrotowi w przypadku gdy doszło do pomyłki ze strony opiekuna handlowego lub pracowników magazynu PPHU Artimex.

9.2. Jest możliwy tylko za zgodą opiekuna handlowego (towary powinny być zapakowane w opakowania fabryczne, posiadać wszelkie zabezpieczenia [tonery bez zabezpieczeń są traktowane jako produkty używane] i nie mogą posiadać żadnych naklejek, opisów nie należących do firmy PPHU Artimex) w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakupu.

9.3. W wyjątkowych sytuacjach zwrot może nastąpić za potrąceniem 10% wartości zakupionego towaru (w przypadku uszkodzonych opakowań lub ich braku).

10.   Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści spowodowane niewiedzą klientów, nieumiejętnym, niewłaściwym i niezgodnym z warunkami eksploatacji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych ich użyciem.

11.   Firma PPHU Artimex posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

11.1  W przypadku uszkodzenia drukarki z winy naszego produktu przyjmiemy odpowiedzialność tylko i wyłącznie pod warunkiem zgłoszenia tego do serwisu ARTIMEX lub do opiekuna handlowego przed podjęciem jakichkolwiek kroków prowadzących do naprawy urządzenia.
 

12.   W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętym niniejszym regulaminem strony umowy sprzedaży dążyć będą do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy PPHU Artimex.
 

PPHU Artimex
62-800 Kalisz, ul. Księdza Sieradzana 7
Artimex Serwis:  513 085 453