Regulamin

Regulamin warunków sprzedaży i gwarancji w firmie Artimex Hurtownia tuszy i tonerów

1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oraz gwarancji oferowanych przez firmę Artimex Hurtownia tuszy i tonerów, ul. Ks. Sieradzana 7, 62-800 Kalisz. Zgodnie z art.384 Kodeksu Cywilnego regulamin jest częścią umowy zawartej między firmą Artimex i kupującym.

2. Kupujący składa zamówienie w firmie Artimex za pośrednictwem telefonu, faxu, internetowo lub osobiście. W przypadku jeśli zakupiony towar dostarczany jest przez firmę Artimex lub firmę spedycyjną na adres wskazany przez kupującego, kupujący zobowiązany jest do zapewnienia, żeby w miejscu odbioru towaru towar został odebrany przez upoważnioną osobę.

3. Gwarancja:  Niniejszy regulamin stosownie do treści art. 558 Kodeksu Cywilnego wyłącza odpowiedzialność firmy Artimex z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów.  Gwarancja na wkłady atramentowe i laserowe udzielana jest na okres atramentowe 10 miesięcy a laserowe 24 miesiące . Ujawnione w tym czasie wady produktów usuwane będą bezpłatnie.  W wyjątkowych przypadkach klient będzie zobowiązany przedstawić dowód zakupu.  W przypadku wad produktu uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie drukarki, producent gwarantuje naprawę wadliwego towaru (w przypadku drobnych usterek typu brak kontaktu elektrycznego, nie zdjęto taśmy zabezpieczającej itp.), wymianę, ewentualnie zwrot kosztów zakupu z przyczyny niemożliwości zrealizowania reklamacji.  Wada zakupionego towaru powinna być zgłoszona kupującemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia. W przypadku zgłoszenia towaru po upływie wyżej wskazanego terminu kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

4. Wysyłka reklamowanych produktów:  reklamowany towar nabywca przesyła na własny koszt na adres: ”Artimex” ul. Księdza Sieradzana 7, 62-800 Kalisz . Adres: Artimex - Pawłówek jest tylko adresem rejestrowym i przesyłki wysłane na ten adres nie będą odbierane.  Nabywca może upoważnić osobę pośrednią do przesłania towaru reklamacyjnego.  Produkty zgłoszone do reklamacji powinny być zabezpieczone, zapakowane w opakowania fabryczne lub zastępcze, w sposób wykluczający wątpliwość czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika czy w czasie transportu.  Przesyłka z reklamowanymi produktami powinna zawierać wykaz produktów z opisem usterki oraz wydruki potwierdzające wadę towaru.  Produkty muszą posiadać etykiety producenta identyfikujące nasze produkty tonery (zdjęcia) Kod A/2012/E358 oznacza: A-Artimex/2012-rok produkcji/E358- numer dostawy (numer zmienny) Regulamin obowiązuje od 02.01.2013 r.

5. Czas rozpatrzenia reklamacji:  Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 7 dni , licząc od daty dostarczenia produktu.  Jeśli reklamacja jest pozytywnie rozpatrzona firma Artimex odsyła produkty na swój koszt.  Jeżeli w przyczyn niezależnych od firmy Artimex zachowanie terminu 7 dniowego jest niemożliwe, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji.

6. Gwarancja nie obejmuje:  Gwarancja nie przysługuje kupującemu, jeżeli w dacie zgłoszenia wady towaru zalega z płatnością towarów w firmie Artimex za okres powyżej 20 dni od daty płatności. Gwarancja może zostać przywrócona, jeżeli w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady towarów w ramach gwarancji kupujący ureguluje przeterminowane zaległości. W takiej sytuacji terminy rozpatrzenia gwarancji biegną od dnia uregulowania przeterminowanych należności.  Gwarancja nie będzie respektowana jeżeli produkty nie będą odpowiednio przechowywane i eksploatowane wg zaleceń producenta urządzenia.( produkty należy chronić przed działaniem światła i promieni słonecznych, produkty należy chronić przed wilgocią, wpływem wysokich i niskich temperatur, produkty należy przechowywać i użytkować z dala od urządzeń grzewczych.  Gwarancja nie obejmuje produktów których okres ważności minął.  Produktów w których stwierdzono: naruszone plomby , ślady ingerencji osób nieuprawnionych, próby napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za uprawnione gwarant uznaje serwis Artimex,)  Uszkodzenie mechaniczne wynikające z nieprawidłowej instalacji tonera lub wkładu atramentowego,  Zużycie wynikające z eksploatacji towaru na poziomie : tonery 60-70% (w zależności czy toner posiada komorę na zużyty proszek) lub większym stopniu a wkłady atramentowe zużycie ponad 50%  Wkładów atramentowych z uszkodzeniem mechanicznym(patrz zdjęcie) oraz w przypadku wkładów kolorowych z zaklejoną głowicą drukującą.

7. W przypadku jeśli zgłoszone wady towarów zostaną w całości rozpatrzone negatywnie lub też jeśli gwarancja nie przysługuje w przyczyn wskazanych w pkt 3,4,6 regulaminu, reklamowany towar zostanie odesłany kupującemu na jego koszt po uprzednim ustaleniu drogą e-mailową lub telefoniczną sposobu odebrania towaru. W przypadku niemożności ustalenia sposobu odebrania towaru, reklamowany towar zostanie odesłany kupującemu poprzez firmę spedycyjną wybraną przez firmę Artimex, a koszt przesyłki winien zostać zwrócony firmie Artimex w terminie 7 dni od daty odbioru towaru przez kupującego.

8. Na prośbę klienta firma Artimex może wystawić opinie reklamacyjną na dany produkt uwzględniając zużycie proszku- waga pełnego i pustego tonera, % zużycie proszku, ilości proszku w komorze podającej i komorze zbierającej- śmietnik, itd. Regulamin obowiązuje od 02.01.2013 r.

9. Zwroty towarów :  Produkty podlegają zwrotowi w przypadku gdy doszło do pomyłki ze strony handlowca lub pracowników magazynu Artimex.  Za zgoda Kierownika Działu Sprzedaży ( w tym przypadku towary powinny być zapakowane w opakowania fabryczne i nie mogą posiadać żadnych naklejek, opisów nie należących do Artimex.

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści spowodowane niewiedzą klientów, nieumiejętnym, niewłaściwym i niezgodnym z warunkami eksploatacji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych ich użyciem.

11. Firma Artimex posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na szkody powstałe z nienależytego wykonania zobowiązanego. W przypadku uszkodzenia drukarki z winy naszego produktu przyjmiemy odpowiedzialność tylko i wyłączne pod warunkiem przeslania do nas drukarki w raz z wadliwym produktem celem dokonania ekspertyzy lub skontaktować się z handlowcem.

12. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętym niniejszym regulaminem strony umowy sprzedaży dążyć będą do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Artimex PPHU Artimex 62-800 Kalisz ul. Księdza Sieradzana 7 Tel : 62 503 14 04 Kom: 515 169 300 Reklamacje: 513 085 453